看图写话吧提供小学看图写话和看图说话训练图片范文,包括一年级看图写话、二年级看图写话、三年级看图写话等看图写话图片及练习题

一年级看图写话

当前位置:看图写话>一年级 >> 海边的风景

海边的风景

zàiqínglǎngde(dì、dí)hǎiànbiānshàng(shǎng)tiānkōng(kòng)zhōng(zhòng)de(dì、dí)tàiyángwàide(dì、dí)dà(dài、tài)hǎitānde(dì、dí)jǐng(yǐng)wàide(dì、dí)měilì(lí)yuǎnchù(chǔ)de(dì、dí)hǎimiànshàng(shǎng)yǒu(yòu)zhuó(zháo、zhāo、zhe)jǐ(jī)sōufānchuánzàiyángguāngxiàyángfānyuǎnxíng(háng)zàihǎiànbiānshàng(shǎng)yǒu(yòu)jǐ(jī)shùyǒu(yòu)de(dì、dí)shùzhàndé(děi、de)zhízhíde(dì、dí)éryǒu(yòu)de(dì、dí)shùjiùwānzhuó(zháo、zhāo、zhe)yāoshùxiàbǎifàngzhuó(zháo、zhāo、zhe)gè(gě)sǎnyǐ(yī)huán(hái)fàngzhuó(zháo、zhāo、zhe)bēikě(kè)kǒukě(kè)lè(yuè)hǎiànde(dì、dí)fēng(fěng)jǐng(yǐng)shízàishìtàiměiliǎo(le)yào(yāo)shìxiànzàinéngláizhè(zhèi)gè(gě)hǎiànshàng(shǎng)xīnshǎngfēng(fěng)jǐng(yǐng)nà(nèi、nā)gāiyǒu(yòu)duōhǎo(hào)hǎiànde(dì、dí)fēng(fěng)jǐng(yǐng)zhēnde(dì、dí)shìtàilìng(lǐng)rénshénwǎngliǎo(le)

Top